HISTORIK OG STRATEGI


Projektet Climatopia Flex - nytænkning er en langvarig proces


Projektet har været undervejs i nogle år og har sit afsæt i et arbejde pro-bono fra over 20 fagpersoner.


Der foreligger et omfattende koncept og arbejdsmateriale som danner grundlag for de næste skridt.

Udviklingen af nye idéer og tiltag i relation til klimaforandringernes indflydelse kræver lange og mange overvejelser før et produkt og en idé kan realiseres.

 

Projektet har igennem nogle år set på hvilke rammer og muligheder der er for at etablere de 3 ben i projektet:

Et byudviklingsområde (living-lab/test-by)

En produktion af det nye boligbyggesystem

Et kombineret videnscenter og udstillingsområde


Resultat af analysearbejdet og samtaler med forskellige eksterne aktører har ført frem til, at initiativtagerne har valgt at koncentrere sig om etableringen af et videnscenter og udstillingsområde.


Vi har erfaret, at det samlede projekt er meget omfattende og forudsætter flere aktører, en mangfoldighed af talenter og kompetencer end hvad en enkelt organisation/bestyrelse kan omfavne.


Aktiviteterne spænder fra forskning, konkret byggeri, indsigt i hvordan og hvad mennesker globalt set kan få /have af behov, eksport til konkret realisering af en permanent test-by med 1.500 indbyggere.

Dette betyder, at de 2 øvrige ben i det samlede projekt - living-lab og fabriksproduktion - vil blive etableret som 2 selvstændige selskaber.


Rammerne peger på nødvendigheden af et engagement varetaget i et offentligt-privat partnerskab primært hvad angår et living-lab (permanent test-by).

Hvad angår produktionen af det nye boligbyggesystem vil det være andre investorer som forventes at blive den aktive del.


Men forudsætningen for at kunne etablere de 2 andre ben – living-lab og produktion – er at det nye boligbyggesystem kan vise sin berettigelse.


Derfor blev det besluttet medio 2021, at projektet nu sætter fokus på et forprojekt med behovsanalyser, udarbejdelse af arkitekttegninger på et modul og fremstilling af en mindre model der kan synliggøre det nye boligbyggesystem, samt skabe en fortælling om boligens fremtid og muligheder for kommende beboere.


Derpå foretages en projektering, der ender ud i bygning af en eller flere boligprototyper 1:1, samt udarbejdelse af en forretningsmodel til en kommende virksomhedsproduktion.


Climatopia Flex vil lægge sin indsats i etableringen af et permanent udstillingsområde og videnscenter. Samtidig hermed vil vi arbejde på - sammen med andre interessenter - at få etableret de 2 andre ben i det samlede projekt.


Eftersom Climatopia Flex har sit udgangspunkt i Odsherred Kommune fandt vi det naturligt at projektet blev realiseret i dette nærområde, og det havde også en betydning, at kommunen havde formuleret en klar strategi i forhold til miljø- og klimaudfordringerne:

”Odsherred er et laboratorium for grønne virksomheder. Vi vil være stedet for grønne frontløbere, som bidrager til at løse vores samfundsudfordringer inden for bæredygtighed.”

 

Projektet har derfor indgået en samarbejdsaftale med Odsherred Kommune.

Samtidig har byrådet i kommunens planstrategi 2019 udpeget et forsknings- og byudviklingsområde benævnt ’Climatopia’ på Ringholm Gods og tilstødende arealer.


Samtlige aktiviteter for Climatopia Flex foregår med udgangspunkt i FNs 17. Verdensmål, og den globalt vedtagne minimumsstandard for social bæredygtighed  - UNGP´erne.


Bestyrelse og team

Med skiftet i strategi og procesplan i 2021 blev det, som ovenfor nævnt, besluttet at Climatopia Flex som forening, udelukkende sætter fokus på realiseringen af selve det nye boligbyggesystem, samt får tilvejebragt den organisatoriske enhed som skal drive en vidensinstitution og et udstillingsområde.


Overordnet set har projektet udgangspunkt i at Climatopia Flex er en almennyttig forening, som bl.a. har til formål at udvikle og realisere et nyt koncept for boliger, bysamfund og levemåde med udgangspunkt i klimaforandringernes indvirkning på vores samfund.


Det er samtidig formuleret, at formålet er, at sikre der iværksættes en produktion og salg af de udviklede boliger som bl.a. har et eksportpotentiale til at kunne medvirke til den internationale finansiering af klimatiltag i udviklingslandene.

Men selve realiseringen af produktion og salg bliver nu lagt i et andet regi.

Alle 3 delområder vil dog være indbyrdes afhængige og skal i sagens natur fungere i et tæt samspil.


Der arbejdes nu på etableringen af en ny bestyrelse til videnscenteret, hvis talenter og kompetencer skal tilpasses til etablering og drift af en vidensinstitution med et tilknyttet udstillingsområde.

 

Foreningen har været igennem en 3-årig konceptudvikling, og en 2-årig problemformuleringsfase med deltagelse af ca. 20 kompetencer, der har bidraget pro bono indenfor områder som ingeniør (vand og energi), arkitektur, psykologi, livsstil, biologi, geologi, fødevarer, it-koncepter etc.


I den første del af pre-/projektets levetid har der eksisteret en bestyrelse der forholdt sig til det samlede projekt - med alle 3 ben som arbejdsfelter. 

Den daværende bestyrelse bestod af:

 

  • Stine Luise Goll, Kommunikationsdirektør i Finans Danmark
  • Malene Krüger, CEO i arkitektfirmaet Tredje Natur
  • Sune Skadegaard Thorsen, CEO i Global CSR – rådgiver for EU kommissionen og FN Global Compact
  • Folmer Risager, tidl. koncerndirektør i Dansk Folkeferie
  • Forperson for Climatopia Flex, Torben Mariager, tidl. fmd. Danske Udviklingsparker / initiativtager til Climatopia Flex