DET MODERNE LIV
PRINCIPPPER FOR FREMTIDENS BOLIG


Livet skal ikke udvikle sig til at man er tvangsbundet til en bestemt matrikel.

Samtidig kan en uventet begivenhed betyde at man er tvunget til at flytte fra sin nuværende matrikel.


Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at 46% af klodens befolkning lever udenfor en kontakt med de forskellige infrastruktursystemer f.eks. eltilførelse fra et elnetværk, og vand fra centralt styrede vandværker. Rammerne benævnes "off-grid".


FLEX - i forhold til omgivelserne

FLEX-boligen er baseret på fysisk at kunne ”bevæge sig” i alle retninger.        

Med et specielt udviklet grundmodul er det muligt at håndtere alle situationer uanset hvor på kloden en bolig skal etableres. Ørken, tempereret, polar – alle områder er gangbar med dette modul.

Modulet kan f.eks. modstå pludselige vandstigninger ved hjælp af det højdejusterende FLEX-system.


De vejrmæssige og geologiske vilkår stiller store krav til bl.a. bygningers fleksibilitet. Vandstigninger, tørke, klimanødsituation mm kan i værste fald gøre det umuligt at forblive i det område den enkelte for nuværende lever i.


Fællesskaber kan vokse og formindskes – forandres og udvikles. Byer kan forsvinde og opstå i andre konstellationer – store som små – med begrænset indvirkning på ressourceforbruget og omverdenen, hvilket giver mulighed for kontinuerligt at forme og udvikle sit liv og lokalsamfundet efter de aktuelle behov og nødvendigheder som opstår.


Eftersom boligen er det der kaldes off-grid d.v.s. fungerer uafhængig af omgivelsernes vilkår for adgang til vand, energi, varme, affaldshåndtering etc. – vil det være muligt ”blot” at flytte når det er ønskeligt/påkrævet.FLEX - klima og flygtninge

Klimaforandringerne vil medføre folkevandringer. Dette kan reduceres i forhold til hvor langt et menneske vil være nødsaget til at bevæge sig såfremt der kan tilbydes andre levevilkår, jobs og en højere grad af fødevaresikkerhed. 


FLEX-boligen giver mulighed for at indgå i et "nødberedskab", hvor det er muligt at tilkoble fødevaremoduler, hvor der dyrkes grøntsager mm. Fødevaremodulet er ikke en nødforanstaltning men et reelt tilbud og tilbehør til den permanente boligenhed i forbindelse med en ny nødvendig livsstil og forbrugsmønster.

Derved vil denne boligform medvirke til, at den enkelte kan forblive i sit nærområde, fremfor at ende op som klimaflygtning.


En løsning der kan indgå i den kompensationsordning, som verdens rigeste lande har indgået en aftale jf. Parisaftalen med 3. verdenslandene/Det globale syd. Derved kan man opnå en kombination af eksport fra Danmark, og en egen produktion i selve udviklingslandene, der vil gavne væksten lokalt og forbedre livsvilkårerne for landenes egne borgere.


FLEX - i livet

Singlelivet kan ændres til familieliv - og tilsvarende det modsatte forløb. Børn fødes og børn forlader hjemmet. Livsformen ændres igennem hele livet. Den enkelte boligenhed er derfor baseret på at kunne udvides eller indskrænkes efter behov:


  • Familien med børn = ekstra moduler
  • Single = reduktion af ekstra tidligere anvendte moduler
  • Fra barn = det personlige modul
  • De gamle = tag det personlige modul med til f.eks. omsorgshjemmet
  • Varieret indkomst = til- og frakobling af x-antal moduler
  • Sygdom/pandemi = tilkoble modul beregnet for isolationFLEX - i selve boligen

Boligerne er i deres substans orienteret mod bæredygtighed og reduktion af det materielle ressourceforbrug.

Men hvordan bliver vores livsmønstre og demografi fremover?

Hvilken påvirkning har f.eks. en pandemi, en finansiel krise på det enkelte menneske – hvordan vil det mentale mønster se ud på den anden side af en krise.


Ved en klimanødsituation er det heller ikke til at forudsige et mønster på konkrete behov og ageren. Vil størrelse af fællesskaber for individer vokse eller vil tendensen føre til tættere ’familieorienterede’ nærhedsrelationer. Vi ved det ikke!

Forskellige kulturer, traditioner og tankesæt vil betyde forskellige reaktionsmønstre.

Bygningsmæssig ekstrem fleksibilitet er derfor påkrævet.

 

Modulerne vil have en mangfoldighed af funktioner. Den enkelte bruger kan i hverdagen ændre på størrelse af rum og på funktioner efter f.eks. ”humør” og situation. Man kan flexe igennem hele livet ved at ændre på de samme skabs-/funktionsmoduler og opnå nye funktioner ved simple indgreb, som den enkelte beboer selv kan foranstalte.FLEX - det moderne menneske i en cirkulær økonomi

Projektet Climatopia Flex begyndte forfra med at nytænke boligen – ikke som bolig – men som et hjem.

Menneskets fremtidige situation og behov vil definere den fysiske udformning og funktionalitet med mulighed for fleksibel indretning og udvidelse/indskrænkning af størrelsen.


Selve boligens opbygning understøtter en cirkulær levevis.

Der er således fokus på at reducere og kvalificere ”input-siden” idet boligen i videst muligt omfang er selvforsynende med både fødevarer og energi. Der er ligeledes fokus på ”output siden”, hvor biologiske og ikke-biologiske affaldsstrømme (spildevand, brugtvand, bioaffald, restaffald m.v.) genanvendes.


Materialevalg defineres på baggrund af analyser af materialernes livscyklus, belastning af miljø og samfund, ud fra en regenerativ tankegang.

Nye innovative og CO2 neutrale materialer – overvejende af biologisk oprindelse – tænkes ind fra begyndelsen i udformningen og driften af boligen. Endemålet er udelukkende at anvende biogene materialer.


Størrelsen på boligen kan ændres qua den modulære tilgang, så boligens økologiske fodaftryk og ressourcetræk altid står på mål med den værdi, dens anvendelse giver.FLEX - krige og flygtninge

Krige opstår og store flygtningestrømme bliver resultatet.

Hjemlandets byer og boligmasse bliver oftest ødelagt i et omfang der vil kræve mange års genopbygning - før det er muligt for landets borgere at vende tilbage.


FLEX-boligen vil her f.eks. kunne etableres i modtagelandene for flygtningene. Og en væsentlig pointe er at FLEX-boligen ikke er en midlertidig bolig, som det ellers er kendetegnende for de boliger som i dag tilbydes midlertidigt af nødhjælpsorganisationerne.


Når vilkårerne ændres i hjemlandet kan flygtningne tage boligen med hjem "under armen" og påbegynde et normalt liv fra dag et.


Eftersom boligen fungerer off-grid kan den placeres midlertidigt før den evt. flyttes til et mere permanent lokation i det ønskede nærområde i hjemlandet.