DEN MODERNE NOMADE
PRINCIPPPER FOR FREMTIDENS BOLIG


Fremtidens klimasikre og resiliente bolig er baseret på, at du kan tage din bolig med ”under armen” – derhen, hvor du nu skal opholde dig uanset om det skyldes klimaforandringerne eller af personlige grunde.


Et liv som moderne nomade, der ikke er tvangsbundet til en bestemt matrikel – og hvor boligen er din for hele livet, hvis du ønsker dette.

For de fleste mennesker er et boligskifte en af de sværeste overvejelser igennem livet. Det er forbundet med megen usikkerhed – hvad får man, kan man ”falde til” i de nye rammmer, hvad er prisen osv.


Projektet Climatopia Flex vender mulighederne om, og gør valget til et spørgsmål om hvornår. Derfor vil den fleksible modulære model give os mennesker mulighed for at reflektere, tage en beslutning – og fortryde – med en øjeblikkelig effekt, og med en begrænset følgevirkning for klima og miljø. Det vil derfor være muligt at kunne reflektere hensigtsmæssigt på alle typer af udfordringer.FLEX i forhold til omgivelserne

FLEX-boligen er baseret på fysisk at kunne ”bevæge sig” i alle retninger.        

Med et specielt udviklet grundmodul er det muligt at håndtere alle situationer uanset hvor på kloden en bolig skal etableres. Ørken, tempereret, polar – alle områder er gangbar med dette modul.

Modulet kan f.eks. modstå pludselige vandstigninger ved hjælp af et FLEX-justeret løft/flytning af boligenheden.

De vejrmæssige og geologiske vilkår stiller store krav til bl.a. bygningers fleksibilitet. Vandstigninger, tørke, klimanødsituation mm kan gøre det umuligt at forblive i det område den enkelte for nuværende lever.


Fællesskaber kan vokse og formindskes – forandres og udvikles. Byer kan forsvinde og opstå i andre konstellationer – store som små – med begrænset indvirkning på ressourceforbruget og omverdenen, give mulighed for kontinuerligt at forme og udvikle sit liv og lokalsamfundet efter de aktuelle behov og nødvendigheder som opstår.


Eftersom boligen er det der kaldes off-grid d.v.s. fungerer uafhængig af omgivelsernes vilkår for adgang til vand, energi, varme, affaldshåndtering etc. – vil det være muligt ”blot” at flytte når det er ønskeligt/påkrævet.


En boligform der kan sikre den enkelte i at forblive i sit nærområde, fremfor at få status af klimaflygtning.

En løsning som også kan medvirke til den internationale finansiering af klimatiltag i udviklingslandene. Og dermed også et eksportpotentiale.


FLEX i livet

Singlelivet kan ændres til familieliv, og tilsvarende det modsatte forløb. Børn fødes og børn forlader hjemmet. Livsformen ændres igennem hele livet. Den enkelte boligenhed er derfor baseret på at kunne udvides eller indskrænkes efter behov:


  • Familien med børn = ekstra moduler
  • Single = reduktion af ekstra tidligere anvendte moduler
  • Fra barn = det personlige modul
  • Til olding = tag modulet med på f.eks. omsorgshjem
  • Varieret indkomst = til- og frakobling af x-antal modulerFLEX i boligen

Boligerne er i deres substans orienteret mod bæredygtighed og reduktion af det materielle ressourceforbrug.

Men hvordan bliver vores livsmønstre og demografi? Hvilken påvirkning har f.eks. en pandemi, en finansiel krise på det enkelte menneske – hvordan vil det mentale mønster se ud på den anden side af en krise. Ved en klimanødsituation er det heller ikke til at forudsige et mønster på konkrete behov og ageren. Vil størrelse af fællesskaber for individer vokse eller vil tendensen føre til tættere ’familieorienterede’ nærhedsrelationer. Vi ved det ikke! Bygningsmæssig ekstrem fleksibilitet er derfor påkrævet.

 

Modulerne vil have en mangfoldighed af funktioner. Den enkelte bruger kan i hverdagen ændre på størrelse af rum og på funktioner efter f.eks. ”humør” og situation. Man kan flexe igennem hele livet ved at ændre på de samme skabsmoduler og opnå nye funktioner ved simple indgreb, som den enkelte beboer selv kan foranstalte.


Den moderne nomade lever cirkulær økonomi

Projektet Climatopia Flex er begyndt forfra med at nytænke boligen – ikke som bolig – men som et hjem, hvor menneskets fremtidige situation og behov vil definere den fysiske udformning og funktionalitet med mulighed for fleksibel indretning og udvidelse/indskrænkning af størrelsen.


Selve boligens opbygning understøtter en cirkulær levevis. Der er således fokus på at reducere og kvalificere ”input-siden” i det boligen i videst muligt omfang er selvforsynende med både fødevarer og energi. Der er ligeledes fokus på ”output siden”, hvor biologiske og ikke-biologiske affaldsstrømme (spildevand, brugtvand, bioaffald, restaffald m.v.) i videst muligt omfang genanvendes.


Materialevalg defineres på baggrund af analyser af materialernes livscyklus belastning af miljø og samfund.

Nye innovative og CO2 neutrale materialer – ofte af biologisk oprindelse – tænkes ind fra starten. Størrelsen på boligen kan ændres qua den modulære tilgang, så boligens økologiske fodaftryk og ressourcetræk altid står på mål med den værdi, dens anvendelse giver.